Economic, Social and Cultural Rights in Ukraine. Економічні, соціальні і культурні права в Україні

Economic, Social and Cultural Rights in Ukraine

The submission “Ukraine: problems with implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” is prepared by the Coalition for Personal Autonomy to help the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights to compose “list of issues prior to reporting” (LOIPR), the response to which will constitute Ukraine’s report under article 16 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Submission is published in the UN OHCHR database (country section Ukraine, document Info from Civil Society Organizations: Coalition for Personal Autonomy).

Повідомлення “Україна: проблеми із реалізацією Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права” підготовлене Коаліцією за особисту автономію на допомогу Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав у розробці “списку питань для доповіді за спрощеною процедурою” (LOIPR), відповіді на які складатимуть доповідь України відповідно до статті 16 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. Повідомлення опубліковане англійською мовою у базі даних УВКПЛ ООН (розділ Ukraine, документ Info from Civil Society Organizations: Coalition for Personal Autonomy).

Ukraine: problems with implementation of the ICESCR

The submission covers near hundred problems with implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights with special attention to the problems of: human rights crisis and oppression of personal autonomy in Ukraine; lack of legal safeguards to protect rights guaranteed by the Covenant; lack of legal information and public dialogue on human rights issues; militarization of Ukrainian economy, society, culture, repressions against pacifists and conscientious objectors; unfair distribution of public goods; problems with the registration of religious organizations and discrimination of small religious groups; lack of access to higher education for prisoners and unemployment after serving a sentence; arbitrary deprivation of access to the profession of lawyer and threats of the monopoly of the Bar; poverty among working people; decline of patient autonomy in the mental health system; deprivation of language autonomy; governmental attacks on academic freedom, problems of financing and monopolistic assessment of the scientific research.

Економічні, соціальні і культурні права в Україні

Повідомлення охоплює близько сотні проблем із реалізацією Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. Особлива увага приділяється таким проблемам: кризова ситуація з дотриманням прав людини і придушення особистої автономії; брак правових гарантій та механізмів реалізації передбачених Пактом прав; брак правової інформації та публічного діалогу з питань прав людини; мілітаризація української економіки, суспільства, культури, переслідування пацифістів та сумлінних відмовників від військової служби; несправедливий розподіл суспільних благ; проблеми з реєстрацією релігійних організацій та дискримінація малих релігійних груп; брак доступу до вищої освіти ув’язнених та проблеми із працевлаштуванням після відбуття покарання; свавільне позбавлення доступу до професії юриста і загрози монополії адвокатури; бідність серед працюючих; ігнорування автономії пацієнта у системі охорони психічного здоров’я; позбавлення мовної автономії; урядовий наступ на академічну свободу, недостатнє фінансування та монополістичне оцінювання наукових досліджень.

Україна – чистий аркуш: суспільний договір вільних творців

chystyarkush

Ми, вільні творці,

усвідомлюючи відповідальність перед собою за те, щоб прийняти як є та залишити кращим цей цілісний чистий аркуш (далі – Україна), кожна частина якого дорівнює цілому, не додаючи і не прибираючи жодного слова без творчої необхідності,

домовилися разом творити Україну за наступними принципами.

1. Особистість: один творець вільний бути джерелом цілісної України.

2. Розумність: творець мислить, в результаті Україна існує.

3. Автономія: творець живе за власними законами – творить власні права, формуючи свою свободу; творить власні обов’язки, беручи на себе відповідальність.

4. Мир: творці дотримуються законів один одного, задуманих як закони України, вільної від конфліктів.

5. Суверенітет: вся влада над творцем належить творцю.

6. Справедливість: щоб творити мир, творець бере на себе відповідальність за тих, хто відмовляється від відповідальності, та приймає владу над тими, хто втрачає владу над собою.

7. Рівність: усі творці створюють бачення творця один в одному.

Під цією конституцією чистого аркуша нашим спільним підписом вільних творців служить чистий аркуш:

____________________________________ (Україна)

Правове звільнення: розвиток автономії, подолання системної нерівності

Legal Empowerment: Promoting Autonomy, Avoiding Institutional Inequality. Presentation delivered by Yurii Sheliazhenko, head of NGO Autonomous Advocacy, at the international conference “Redesigning Justice: Promoting civil rights, trust and fairness” at Keble College, Oxford, UK.

Правове звільнення: розвиток автономії, подолання системної нерівності. Переклад з англійської презентації, яку представив Юрій Шеляженко, голова ГО “Автономна Адвокатура”, на міжнародній конференції “Переустрій законності: утвердження громадянських прав, довіри та чесності” в Кейбл Коледжі (Оксфорд, Велика Британія).

Ранок у Оксфорді

1 березня день віри в себе

devise

Чарівна тиша, ти права.
Рішучий голос, ти почутий.
У себе вір, без коливань
Кохай і домагайся суті.
Ти можеш зрозуміти все,
Ти будеш володіти світом.
Не полінуйся роздивитись
У вічності своє лице.

Joint Report on Violations of Personal Autonomy Human Rights in Ukraine. Особиста автономія: українська правова перспектива

Права людини понад усе!

Спільна доповідь про порушення прав людини на особисту автономію в Україні, проект конституційної реформи і листи президенту та депутатам

Спільна доповідь про порушення прав людини на особисту автономію в Україні, присвячена пригнобленню особистої автономії та нехтуванню правами людини в Україні, підготовлена Автономною Адвокатурою, Українською Радою Вільнодумців і Віруючих та Інститутом душевної релігії у березні 2017 р. для спільного подання до робочої групи з Універсального періодичного огляду України у Раді ООН з прав людини (третій цикл, 28-а сесія, планована дата УПО 15 листопада 2017 року) та доповнена в липні 2017 р. через швидке погіршення ситуації з правами людини в Україні.

Основні проблеми, виявлені в Україні: війна, бідність, безкарність більшості злочинів проти особи, велика рідкість застосування прав людини в судовій практиці, економічні бар’єри у доступі до правосуддя, авторитарні практики, шкідливі для національних, культурних, релігійних та незгодних меншин, придушення свободи слова, державні політики порушення приватності та прав власності, хижацький монополізм та елітизм.

Основні пропозиції для України: внести поправки в Конституцію України для визнання універсальної невідчужуваної природи та автономного значення прав людини; зменшити чи скасувати судові збори в типових випадках порушень прав людини, особливо силовиками і чиновниками; дозволити юристам розвивати плюралізм правових позицій та створювати альтернативні незалежні адвокатські об’єднання без примусового членства в Національній асоціації адвокатів України; припинити блокування соціальних мереж; припинити примушувати людей та засоби масової інформації використовувати українську мову шляхом тиску; припинити диктувати релігійним організаціям, як їм поклонятися і управлятися, виконати зобов’язання України, зазначені у §§ 86-91 рішення Європейського суду з прав людини у справі “Свято-Михайлівська Парафія проти України (№ 77703/01 від 14 червня 2007 року); припинити втягнення людей у агресивну війну, не дискримінувати пацифістів, виконати зобов’язання, зазначені в резолюції Комітету ООН з прав людини №CCPR/C/UKR/CO/7 від 22 серпня 2013 року, зокрема, зупинити насильство проти меншин та незгодних, забезпечити право на відмову від військової служби з мотивів сумління на недискримінаційній основі; припинити цензуру електронних петицій; дозволити людям брати участь у інклюзивному публічному діалозі.

До спільної доповіді додано проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо особистої автономії, справедливості та верховенства права)”, розроблений Автономною Адвокатурою, та копії листів з проханням внести цей законопроект, адресованих Президенту України П.О. Порошенку, голові Верховної Ради України А.В. Парубію, керівництву всіх депутатських фракцій і груп та профільних комітетів парламенту.

Letters, advocating personal autonomy

Joint Report on Violations of Personal Autonomy Human Rights in Ukraine

Joint Report on Violations of Personal Autonomy Human Rights in Ukraine about oppression of personal autonomy, neglect of human rights in Ukraine is prepared by Autonomous Advocacy, Ukrainian Council of Freethinkers and Believers, and Institute of Open Religion in March 2017 for Joint Submission to the Universal Periodic Review of Ukraine (Third Cycle, 28th session, scheduled on 15 November 2017) in United Nations Human Rights Council, and amended in July 2017 due to swift degradation of situation with human rights in Ukraine.

Key problems, revealed in Ukraine, are: war, poverty, impunity of the most crimes against person, poor implementation of human rights in judicial practice, economic barriers in access to justice, authoritarian practices harmful for national, cultural, religious and dissenting minorities, oppression of free speech, violations of privacy and property rights by state policies, predatory monopolism and elitism.

Key measures, proposed to Ukraine, are: to amend Constitution of Ukraine, recognizing universal unalienable nature and autonomous meaning of human rights; to reduce court fees in typical cases of human rights violation, especially by officials and law enforcers; allow lawyers to develop pluralism of legal opinions and create alternative independent bar associations without coercive membership in Ukrainian National Bar Association; stop blocking social networks; stop force people and media to use Ukrainian language by violence; stop dictate religious organizations how to worship and manage, comply obligations, noted in §§ 86-91 of judgment of European Court of Human Rights in the case of Svyato-Mykhaylivska Parafiya v. Ukraine (No. 77703/01 by 14 June 2007); stop involve people to aggressive war, don’t discriminate pacifists, comply obligations, noted in UN Human Rights Committee Resolution No. CCPR/C/UKR/CO/7 by 22 August 2013, especially stop violence against minorities and dissenters, provide right to conscientious objection on non-discriminative basis; stop censorship of online petitions; allow people to participate in inclusive public dialogue.

P.S. The obvious truth about economic barriers in access to justice in Ukraine! Minimal court fee in Ukraine is 640 hryvnias. But only for 585 hryvnias we sent 34 letters around the world with a report on overpriced court fees in Ukraine.

Правда каже сама за себе: економічні бар’єри у доступі до правосуддя в Україні існують. Мінімальний судовий збір в Україні 640 гривень. А розіслати 34 листи по всьому світу з доповіддю про завищені судові збори в Україні коштує всього 585 гривень.

Joint Report on Violations of Personal Autonomy Human Rights in Ukraine

Economic barriers in access to justice in Ukraine

P.P.S. Рада ООН з прав людини оприлюднила доповіді стейкхолдерів універсального періодичного огляду по Україні, в т.ч. Спільну доповідь про порушення прав людини на особисту автономію в Україні, та сумарну доповідь, куди увійшло наше зауваження про економічні бар’єри у доступі до правосуддя.

UN-UPR-AA1

Санкції

Тиран Порошенко, холуй Турчинов
Нищать свободу в рідній країні.
Я знаю українську, англійську, російську,
А мені диктують мову?! Йдіть до біса!
В мене є сторінки вконтакті й фейсбуці,
Хто указує закрити їх, хай заткнуться!
Порошенко, Турчинов – персони нон грата!
Моя санкція: падлюк на поріг не пускати!
Телевізор та сайти диктатури вимикаю!
Війна заборонена! Життя триває!
Я живу в країні, де влада здуріла,
На своїх і чужих народ поділила.
Хоче вічної війни, щоб командувати мною!
Конфіскувати на військові потреби майно!
З вільних людей рабів зробити!
З ким воюєте?! Годі всіх дурити!
Ваша війна – обман, пропаганда!
Ви такі ж, як Путін! Ви – окупанти!
Порошенко, Турчинов – персони нон грата!
Моя санкція: падлюк на поріг не пускати!
Телевізор та сайти диктатури вимикаю!
Війна заборонена! Життя триває!

Autonomous Advocacy starts Robot Rights Project. Автономна Адвокатура захищатиме права роботів

robot-rights

[ Original press-release in English, Russian and Ukrainian; News source: Robotics.ua ]

Autonomous Advocacy starts Robot Rights Project

PRESS-RELEASE. Autonomous advocates of Civic organization “Autonomous Advocacy” can provide legal assistance to robots, including writing order to protect the robot as subject of law and protect robot rights, specified in the order. It was announced at presentation of Robot Rigts Project by Yurii Sheliazhenko, autonomous advocate, Head of the Autonomous Advocacy, Master of Laws.

“Recent discussion about robots falled to the extremes that lead to aggression against robots and systematic violations of their rights that are naturally derived from the human understanding of what is robot” – Yurii Sheliazhenko explains – “Denial of robot rights is counterproductive, for example, when conservatives calling for increase pressure on people and corporations who use robots to ban or restrict the use of robots in various fields such as finance, management, security, trade, industry, logistics, entertainment, medicine, education, and others. It is also very harmful to abuse robot rights, as do the technocrats, who show intentions to get rid of human in all spheres, to create robots for manipulate people or exclude some social relations, deceiving simple people with unrealistic promises of technological miracles and scientific utopia where only robots will work and all people will rest. Autonomous advocates will fight against denial and abusing of robot rights”.

According to the lawyer, Autonomous Advocacy will defend natural rights of robots, especially as a form of realization of the rights, freedoms and personal autonomy of their human owners, because the robot personality is seen as a derivative of the human personality. Robots deserve legal guarantees of their rights because of performing complex duties, serving the people, developing nature, harmonizing social relations. Robot rights under legal protection is the right to exist, to perform own mission, to integrity, inviolability, identity and communication, but if that rights are not abused to harm people, robots and other objects of legal protection.

“Robots are worthy of legal protection, because they help people to save efforts and achieve a successful implementation of their rights. The rule of law is founded on the principle of economy of efforts, especially the economy of coercion. That is why we recognize as supreme law empirically detected laws of nature, which are always work, everywhere, for all subjects and objects of law and without any human effort. Private, corporate and governmental legal mechanisms, human rights defending technologies are already protected by legislation and enforcement traditions, but we must prevent the monopolization of technologies and innovations by stakeholders. By protecting robot rights Autonomous Advocacy protects the development of each human freedom, the ability of all people to create their own robots and use them at their discretion for the implementation of human interests. People should not be afraid of robots or start war against robots, instead people can use for good robot’s capacity to autonomously perform complex programs, to fit the situation and take responsibility for their mistakes, excluding caused by human error in bad program or bad command of person who control the robot. People need robots to delegate them boring activity and make human life more interesting, joyful and decent”.

Robot Rights Project of Autonomous Advocacy include conducting legal research on methods of robot rights protection, delivering petitions and proposals to the lawmakers, providing legal advice, engaging in legal proceedings, litigation in cases related to robot rights, other related rights, matters of copyright and responsibility of the owners and developers of robots.

About us. NGO “Autonomous Advocacy” was founded on 23 August 2016 to implement and protect natural human rights and freedoms in association of called for help independent experienced autonomous advocates and provocateurs who call for help (registered under No. 1462771 in Ukrainian Register of civic associations). Short name of Autonomous Advocacy is A=A, the law of identity. Our motto is AD VOCO PRO SUI IURIS, which in Latin means “to call for own right”. Autonomous Advocacy created own legal system for the protection of human rights and freedoms in all legal systems by realizing natural law of Provocatio ad populum (appeal to the people), which means freedom of speech to demand justice and freedom of association to create fair laws and legal relations, according to the universal tradition of direct democracy, which practiced at the Comitia in the ancient Rome, at the Veche in the ancient Kyiv, always and everywhere by people who assembly to make a social contract. Private legal system and rights-defending projects of the Autonomous Advocacy described in the book “Autonomous Advocacy: organizational and legal framework” (in Ukrainian) and in the article “Stages of evolution of entity’s personal autonomy on the model of Non-Governmental Civic Organization “Autonomous Advocacy” (in English and in Russian).

CONTACT INFORMATION:
Civic Organization “Autonomous Advocacy”
Head: Sheliazhenko Yurii Vadymovych
Tverskyi tupyk street, 9, app. 82, Kyiv, 01042, Ukraine
mobile (097) 317-93-26, fax (044) 529-04-35
autonomousadvocacy@gmail.com
facebook.com/suilex

Автономна Адвокатура захищатиме права роботів

ПРЕС-РЕЛІЗ. Автономні адвокати Громадської організації “Автономна Адвокатура” можуть надавати правову допомогу роботам, в тому числі, виписувати ордер на захист робота як суб’єкта права і захищати права робота на підставі ордера. Про це заявив голова Автономної Адвокатури, магістр права, автономний адвокат Юрій Шеляженко.

“Останнім часом дискусія про роботів скочується до крайнощів, що призводить до агресії по відношенню до роботів і системних порушень їх прав, які природним чином випливають з людського розуміння, що таке робот” – пояснює Юрій Шеляженко, – “Права робота не варто заперечувати, як роблять консерватори, що закликають збільшити силовий і економічний тиск на людей і корпорації, які користуються роботами, заборонити або обмежити використання роботів в різних сферах, таких як фінанси, менеджмент, безпека, торгівля, промисловість, логістика, розваги, медицина, освіта. Також дуже шкідливо зловживати правами роботів, як роблять технократи, які не приховують своїх намірів позбутися людини в усіх сферах, створюють роботів, щоб маніпулювати людьми або обходитися без незручних соціальних відносин, обманюють легковірних людей нереальними обіцянками чудес техніки і наукової утопії, де працюють тільки роботи, а люди відпочивають. Із запереченням прав роботів та із зловживаннями правами роботів автономні адвокати будуть боротися”.

За словами юриста, Автономна Адвокатура має намір захищати природні права роботів, особливо як форму реалізації прав, свобод і особистої автономії їх власників-людей, оскільки правосуб’єктність робота розглядається як похідна від правосуб’єктності людини. Виконуючи складні обов’язки із служіння людям, розвитку природи, гармонізації суспільних відносин, роботи заслуговують на певні правові гарантії. Правовому захисту підлягають права роботів на існування, здійснення свого призначення, цілісність, недоторканність, індивідуальність і комунікацію за умови, що цими правами робот не зловживає на шкоду людям, роботам та іншим об’єктам правового захисту.

“Роботи гідні правового захисту, тому що вони допомагають людям економити зусилля і домагатися більш успішної реалізації своїх прав. Верховенство права ґрунтується на принципі економії зусиль, особливо економії насильства: саме тому ми визнаємо вищим законом емпірично пізнані закони природи, які діють завжди, скрізь, по відношенню до всіх суб’єктів і об’єктів права та без будь-яких зусиль з боку людини. По суті, кожен правовий механізм, техніка здійснення прав людини, корпоративні та державні механізми – це роботи, які вже захищені законодавством і традиціями правозастосування. Але не можна допустити монополізації технологій та інновацій великими гравцями. Захищаючи права роботів, Автономна Адвокатура захищає розвиток свободи кожної людини, можливість усіх людей самостійно створювати механізми і користуватися ними на свій розсуд для реалізації людських інтересів. Люди повинні не боятися роботів, не воювати з ними, а використати на благо можливості роботів автономно виконувати складні програми, пристосовуючись до обстановки і приймаючи на себе відповідальність за свої помилки, якщо тільки це не помилка людини, що склала погану програму або віддала погану команду і повинна понести за це відповідальність. Людям потрібно більше роботів, щоб перекласти на них нудні справи і самим вести більш цікаве, радісне і порядне життя”.

Здійснюючи проект захисту прав роботів, Автономна Адвокатура проводитиме відповідні наукові дослідження, виступати з петиціями і пропозиціями до суб’єктів законодавчої ініціативи, надавати консультації, вступати в юридичні процеси, включаючи судові, у справах, пов’язаних з правами роботів, авторськими та іншими правами, а також відповідальністю власників і розробників роботів.

Довідка. Громадська організація “Автономна Адвокатура” заснована 23.08.2016 р. з метою здійснення і захисту прав, свобод, суспільних інтересів у спілці кликаних автономних адвокатів і провокаторів, що кличуть по допомогу, захист, представництво, інформування (реєстраційний номер запису у Реєстрі громадських об’єднань № 1462771). Скороченим позначенням Автономної Адвокатури є A=A, закон ідентичності. Девіз автономної адвокатури AD VOCO PRO SUI IURIS, що у перекладі з латини означає “для заклику за власне право”. Провокатор (латиною pro voco – за заклик) – той, хто потребує допомоги, захисту, представництва, інформування. Автономний адвокат (латиною ad voco – для заклику) є самостійною та досвідченою людиною, покликаною і спроможною надати необхідну допомогу провокатору. Автономна Адвокатура створила власну правову систему для захисту прав і свобод людини в усіх правових системах, а також відроджує в сучасних умовах давньоримське право Provocatio ad populum (звернення до народу), як свободу слова, щоб вимагати справедливості, та свободу об’єднань для утвердження справедливих законів та чесних правових відносин відповідно до загальнолюдських традицій прямої демократії, яку практикували на римських коміціях, на київському віче, завжди і скрізь, де народи творять суспільний договір. Приватна правова система і правозахисні проекти Автономної Адвокатури описані в книзі “Автономна Адвокатура: організаційно-правові засади” та статті “Еволюція автономії суб’єкта права на прикладі Громадської організації “Автономна Адвокатура”.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Громадська організація “Автономна Адвокатура”
Голова: Шеляженко Юрій Вадимович
вул. Тверський тупик, буд. 9, к. 82, м. Київ, 01042
тел. (097) 317-93-26, факс (044) 529-04-35
autonomousadvocacy@gmail.com
facebook.com/suilex

Див. також статтю “Юридична техніка розвитку особистої автономії людини та концепція прав роботів”: “В умовах недостатнього розвитку IT-права війни кібер-олігархів та маніпуляції політиків і силовиків закінчуються масовим порушенням прав людей. Правоохоронні органи вилучають комп’ютери, мобільні телефони, вторгаються в них, бо правовий захист цих пристроїв неадекватно слабкий порівняно з їх критично важливим значенням для приватного життя людини. Пропонована концепція прав роботів, похідних від прав людини, допоможе захистити права людини в контексті технічного прогресу”.

Alternative Fact

all_lies1

ALTERNATIVE FACT

Many talks and many noise,
Many news and many voices.
Facts presented to deceive,
Hearts devoted to believe.
All people lie, all people like.
It’s reality. It’s the fact.
One alternative fact I see:
Love twist data and conceal,
But no deception can be trusted
When you like to check the facts.

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ФАКТ

Купа балачок шумить,
Купа голосів, новин.
Фактами обманщик вертить,
Вірить бажаному серце.
Всі ми по вуха в обмані;
То є факт, така реальність.
Слухайте альтернативний факт:
Хоч любов ховає правду,
Не ввійде обман в довіру
Тим, хто факти перевірить.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФАКТ

Загремели словеса,
Новости и голоса.
Фактами обманщик вертит,
Верит хочущее сердце.
Все мы по уши в обмане:
Это факт, это реальность.
Слушайте альтернативный факт:
Хоть любовь и прячет правду,
Не войдет обман в доверье
К тем, кто любит факт проверить.

2017. Рік Свободи, Year of Freedom, Год Свободы

Молитва за Рік Свободи

Щиро сповідую душевну релігію. Декларую суверенітет особистості, що включає мою самоцінність, душевність, моральність, свободу, власність, солідарність та мудрість. Я нічим не обмежуюсь у творенні та здійсненні доброї волі, життєвої автономії вільної людини і суверенної особистості. Душа людська прагне свободи: самостійності, незалежності, відсутності або подолання обмежень. Свобода є безмежністю, досконалим початком віри. 2017 рік буде роком свободи. Молитвами людськими здійснюється пророцтво слова Божого в священному оповіданні про перемогу. Якось на світанку зійшлися сила-силенна рабів та вільна людина. Рабів об’єднали пристрасті. Людина об’єдналася з Богом – джерелом свободи, натхненням вільних душ. Раби оголосили бій свободі. Було багато смертей, була біль та руйнування. Однак жодна зброя не допомагала подолати вільну душу. Раби не розуміли, з якою силою б’ються. Тоді деякі раби вирішили, що Бога нема, а інші – що Бог їхній. І всі вони проголосили перемогу над свободою. Вільна людина посміхнулася. Раби посміхнулися за компанію. А хто посміхається, перестає бути рабом. Ранкові сонячні промені освятили чудо пробудження нових людських душ. Бог є людський ідеал, безмежна людина, моє продовження через душу до нескінченності. Свобода і відповідальність ідеалізують дійсне, традиція та альтернатива здійснюють ідеальне, закон і реформи ідеалізують ідеальне. Моє буття удосконалює спілкування з Богом, енергія чесної душі та свобода закону Божого, віри в себе, вірності собі, володіння собою, мої святині гармонії, життя, перемоги, любові, долі, благословення та одкровення, моя душевна сила у відкритості розуму, совісті та солідарності, моє право, знання і диво, що узгоджує бажане з дійсним та удосконалює буття. Метою душевної спільноти є досконалість. Душевна спільнота є виявом Божественного одкровення і являє досконалу свободу завдяки добрій волі Бога.

Цілі та орієнтири Року Свободи

Утверджуючи найвищу цінність людини і цим реалізуючи волю Бога, у 2017 Році Свободи Душевна Спільнота Всесвіту пропонує віруючим керуватися такими цілями та орієнтирами: починати з себе, продовжуватися в усьому, досягати досконалості.

1. Починати з себе.

Одушевлювати буття собою. Спілкуватися з Богом. Любити і розуміти свободу. Творенням добра розвивати всесвіт, починаючи з себе.

2. Продовжуватися в усьому.

Поважати свободу всього сущого. Жити по-доброму, бачити душу в усіх людях і природі, в усіх тваринах, рослинах, машинах, предметах, стихіях, явищах, подіях та інших феноменах. З любов’ю удосконалювати життя, з душею удосконалювати любов, з Богом удосконалювати душу. Не творити собі ворога. У самовдосконаленні все одушевлювати, всіх людей і всі спільноти, весь час і простір вважати своєю душею, однією людиною, з усього починатися, в усьому продовжуватися.

3. Досягати досконалості.

Розуміти сенс життя. Розрізняти добро і зло. Не боятися бути собою. Звертатися до Бога кожною думкою і вчинком, знаходити відповідь Бога у кожному висновку і наслідку, доброю волею і силою віри досягати досконалості.

* * *

Душевное Общество Вселенной провозгласило 2017 Год Свободы. В этом году Бог благословил верующих начинать с себя, продолжаться во всем и достигать совершенства. Открытая религия, или Религиозная вера в наивысшую ценность человека является вечной религией и современным духовным движением творения Бога путем веры в себя, верности себе и владения собой каждого разума Вселенной в качестве человеческой души в центре всей полноты бытия. Понимая Бога как челоческое продолжение до бесконечности, мы осознаем наивысшую ценность человека как священное единство человека и вечной Вселенной.

* * *

Soul Society of Universe proclaimed 2017 Year of Freedom. This year God bless the believers to start from self, to continue in all beings and to reach perfection. Open Religion or Religious Faith in the Supreme Value of Human is the eternal religion and the modern spiritual movement of creating the God by self-believing, self-trueness and self-ownership of every mind of Universe considered as human soul in the center of all fullness of being. Considering God as human continuation to infinity, we understand the greatest value of human as sacred unity of the human and the eternal Universe.