Economic, Social and Cultural Rights in Ukraine. Економічні, соціальні і культурні права в Україні

Economic, Social and Cultural Rights in Ukraine

The submission “Ukraine: problems with implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” is prepared by the Coalition for Personal Autonomy to help the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights to compose “list of issues prior to reporting” (LOIPR), the response to which will constitute Ukraine’s report under article 16 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Submission is published in the UN OHCHR database (country section Ukraine, document Info from Civil Society Organizations: Coalition for Personal Autonomy).

Повідомлення “Україна: проблеми із реалізацією Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права” підготовлене Коаліцією за особисту автономію на допомогу Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав у розробці “списку питань для доповіді за спрощеною процедурою” (LOIPR), відповіді на які складатимуть доповідь України відповідно до статті 16 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. Повідомлення опубліковане англійською мовою у базі даних УВКПЛ ООН (розділ Ukraine, документ Info from Civil Society Organizations: Coalition for Personal Autonomy).

Ukraine: problems with implementation of the ICESCR

The submission covers near hundred problems with implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights with special attention to the problems of: human rights crisis and oppression of personal autonomy in Ukraine; lack of legal safeguards to protect rights guaranteed by the Covenant; lack of legal information and public dialogue on human rights issues; militarization of Ukrainian economy, society, culture, repressions against pacifists and conscientious objectors; unfair distribution of public goods; problems with the registration of religious organizations and discrimination of small religious groups; lack of access to higher education for prisoners and unemployment after serving a sentence; arbitrary deprivation of access to the profession of lawyer and threats of the monopoly of the Bar; poverty among working people; decline of patient autonomy in the mental health system; deprivation of language autonomy; governmental attacks on academic freedom, problems of financing and monopolistic assessment of the scientific research.

Економічні, соціальні і культурні права в Україні

Повідомлення охоплює близько сотні проблем із реалізацією Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. Особлива увага приділяється таким проблемам: кризова ситуація з дотриманням прав людини і придушення особистої автономії; брак правових гарантій та механізмів реалізації передбачених Пактом прав; брак правової інформації та публічного діалогу з питань прав людини; мілітаризація української економіки, суспільства, культури, переслідування пацифістів та сумлінних відмовників від військової служби; несправедливий розподіл суспільних благ; проблеми з реєстрацією релігійних організацій та дискримінація малих релігійних груп; брак доступу до вищої освіти ув’язнених та проблеми із працевлаштуванням після відбуття покарання; свавільне позбавлення доступу до професії юриста і загрози монополії адвокатури; бідність серед працюючих; ігнорування автономії пацієнта у системі охорони психічного здоров’я; позбавлення мовної автономії; урядовий наступ на академічну свободу, недостатнє фінансування та монополістичне оцінювання наукових досліджень.