Joint Report on Violations of Personal Autonomy Human Rights in Ukraine. Особиста автономія: українська правова перспектива

Права людини понад усе!

Спільна доповідь про порушення прав людини на особисту автономію в Україні, проект конституційної реформи і листи президенту та депутатам

Спільна доповідь про порушення прав людини на особисту автономію в Україні, присвячена пригнобленню особистої автономії та нехтуванню правами людини в Україні, підготовлена Автономною Адвокатурою, Українською Радою Вільнодумців і Віруючих та Інститутом душевної релігії у березні 2017 р. для спільного подання до робочої групи з Універсального періодичного огляду України у Раді ООН з прав людини (третій цикл, 28-а сесія, планована дата УПО 15 листопада 2017 року) та доповнена в липні 2017 р. через швидке погіршення ситуації з правами людини в Україні.

Основні проблеми, виявлені в Україні: війна, бідність, безкарність більшості злочинів проти особи, велика рідкість застосування прав людини в судовій практиці, економічні бар’єри у доступі до правосуддя, авторитарні практики, шкідливі для національних, культурних, релігійних та незгодних меншин, придушення свободи слова, державні політики порушення приватності та прав власності, хижацький монополізм та елітизм.

Основні пропозиції для України: внести поправки в Конституцію України для визнання універсальної невідчужуваної природи та автономного значення прав людини; зменшити чи скасувати судові збори в типових випадках порушень прав людини, особливо силовиками і чиновниками; дозволити юристам розвивати плюралізм правових позицій та створювати альтернативні незалежні адвокатські об’єднання без примусового членства в Національній асоціації адвокатів України; припинити блокування соціальних мереж; припинити примушувати людей та засоби масової інформації використовувати українську мову шляхом тиску; припинити диктувати релігійним організаціям, як їм поклонятися і управлятися, виконати зобов’язання України, зазначені у §§ 86-91 рішення Європейського суду з прав людини у справі “Свято-Михайлівська Парафія проти України (№ 77703/01 від 14 червня 2007 року); припинити втягнення людей у агресивну війну, не дискримінувати пацифістів, виконати зобов’язання, зазначені в резолюції Комітету ООН з прав людини №CCPR/C/UKR/CO/7 від 22 серпня 2013 року, зокрема, зупинити насильство проти меншин та незгодних, забезпечити право на відмову від військової служби з мотивів сумління на недискримінаційній основі; припинити цензуру електронних петицій; дозволити людям брати участь у інклюзивному публічному діалозі.

До спільної доповіді додано проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо особистої автономії, справедливості та верховенства права)”, розроблений Автономною Адвокатурою, та копії листів з проханням внести цей законопроект, адресованих Президенту України П.О. Порошенку, голові Верховної Ради України А.В. Парубію, керівництву всіх депутатських фракцій і груп та профільних комітетів парламенту.

Letters, advocating personal autonomy

Joint Report on Violations of Personal Autonomy Human Rights in Ukraine

Joint Report on Violations of Personal Autonomy Human Rights in Ukraine about oppression of personal autonomy, neglect of human rights in Ukraine is prepared by Autonomous Advocacy, Ukrainian Council of Freethinkers and Believers, and Institute of Open Religion in March 2017 for Joint Submission to the Universal Periodic Review of Ukraine (Third Cycle, 28th session, scheduled on 15 November 2017) in United Nations Human Rights Council, and amended in July 2017 due to swift degradation of situation with human rights in Ukraine.

Key problems, revealed in Ukraine, are: war, poverty, impunity of the most crimes against person, poor implementation of human rights in judicial practice, economic barriers in access to justice, authoritarian practices harmful for national, cultural, religious and dissenting minorities, oppression of free speech, violations of privacy and property rights by state policies, predatory monopolism and elitism.

Key measures, proposed to Ukraine, are: to amend Constitution of Ukraine, recognizing universal unalienable nature and autonomous meaning of human rights; to reduce court fees in typical cases of human rights violation, especially by officials and law enforcers; allow lawyers to develop pluralism of legal opinions and create alternative independent bar associations without coercive membership in Ukrainian National Bar Association; stop blocking social networks; stop force people and media to use Ukrainian language by violence; stop dictate religious organizations how to worship and manage, comply obligations, noted in §§ 86-91 of judgment of European Court of Human Rights in the case of Svyato-Mykhaylivska Parafiya v. Ukraine (No. 77703/01 by 14 June 2007); stop involve people to aggressive war, don’t discriminate pacifists, comply obligations, noted in UN Human Rights Committee Resolution No. CCPR/C/UKR/CO/7 by 22 August 2013, especially stop violence against minorities and dissenters, provide right to conscientious objection on non-discriminative basis; stop censorship of online petitions; allow people to participate in inclusive public dialogue.

P.S. The obvious truth about economic barriers in access to justice in Ukraine! Minimal court fee in Ukraine is 640 hryvnias. But only for 585 hryvnias we sent 34 letters around the world with a report on overpriced court fees in Ukraine.

Правда каже сама за себе: економічні бар’єри у доступі до правосуддя в Україні існують. Мінімальний судовий збір в Україні 640 гривень. А розіслати 34 листи по всьому світу з доповіддю про завищені судові збори в Україні коштує всього 585 гривень.

Joint Report on Violations of Personal Autonomy Human Rights in Ukraine

Economic barriers in access to justice in Ukraine

P.P.S. Рада ООН з прав людини оприлюднила доповіді стейкхолдерів універсального періодичного огляду по Україні, в т.ч. Спільну доповідь про порушення прав людини на особисту автономію в Україні, та сумарну доповідь, куди увійшло наше зауваження про економічні бар’єри у доступі до правосуддя.

UN-UPR-AA1