Автономна адвокатура: організаційно‐правові засади

a=abook640

Юрій Шеляженко. Автономна адвокатура: організаційно‐правові засади / Шеляженко, Юрій Вадимович. – Київ, 2016. – 60 с. – ISBN 978‐617‐7088‐16‐4.

Книга присвячена розробці правових ідей, системи діяльності, документації Громадської організації “Автономна Адвокатура”, яка зареєстрована з метою здійснення і захисту прав, свобод, суспільних інтересів у спілці кликаних автономних адвокатів і провокаторів, що кличуть по допомогу, захист, представництво, інформування, і відроджує в сучасних умовах прадавнє право Provocatio ad populum (звернення до народу), як свободу слова, щоб вимагати справедливості, та свободу об’єднань для утвердження справедливих законів та чесних правових відносин. В асоціаціях і спільній діяльності автономних адвокатів і провокаторів не тільки надається правова допомога, захищається та розвивається принцип верховенства права (природного права, прав людини), але й реалізуються на практиці ідеї теоретико‐правових досліджень особистої автономії, тобто, самовизначення суб’єктів права, в тому числі, приватних осіб та організацій, свободи їх буття відповідно до власних норм, правил, законів. У цьому контексті в книзі викладається наукове бачення особистої автономії суб’єкта права, пропонуються правові технології розвитку особистої автономії, наводяться конкретні рекомендації із впровадження цих пропозицій на практиці у автономній адвокатській діяльності. Видання буде корисним у практичній діяльності учасникам Громадської організації «Автономна Адвокатура» і бажаючим взяти в ній участь, а також фахівцям з права і представникам широкого кола читачів, які цікавляться тематикою прав людини, правозахисту.

Yurii Sheliazhenko. Autonomous Advocacy: organizational and legal framework [in Ukrainian] / Sheliazhenko Yuri Vadymovich. – Kyiv, 2016. – 60 p.

The book is dedicated to the development of legal ideas and practices of the Non-Governmental Civic Organization “Autonomous Advocacy”, created for implementation and protection of natural human rights and freedoms in association of called for help independent experienced autonomous advocates and provocateurs who call for help, protection, representation, information, and realize in modern times natural law of Provocatio ad populum, which means freedom of speech to demand justice and freedom of association to create fair laws and legal relations. Associations and joint activities of autonomous advocates and provocateurs not only providing legal aid, but also defending and developing the rule of law (natural law, human rights), realizing in practice results of theoretical research of legal principle of personal autonomy, i.e. self-regulation of entities, including private individuals and organizations, freedom of life according to their own norms, rules, laws. In this context, the book describes the scientific view of personal autonomy of entity, proposes legal technologies to develop personal autonomy, provides specific recommendations for implementing these proposals into practice of autonomous advocate. The book will be useful to members of the NGO “Autonomous Advocacy” and for those who wish to join, as well as for experts, scientists and other readers interested in law science, human rights and advocacy.