Професійна монополія адвокатури порушує права людини

Всіх практикуючих юристів заганяють в одну конкретну організацію (Національну асоціацію адвокатів України) з жорсткими дисциплінарними правилами, що допускають довільне трактування і здирництво лідерами адвокатської монополії “добровільних” платежів на користь своїх тіньових схем збагачення. Правосуддя доступне лише для заможних.

antikonstsud560

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
Президенту України П. О. Порошенку, лідерам депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України, суддям Конституційного Суду України, Національній асоціації адвокатів України, міждержавним організаціям, міжнародним та українським правозахисним організаціям

22 січня 2016 року Конституційний Суд України визнав таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) (реєстр. № 3524), яким, зокрема, пропонується встановити, що для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура і виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.

Монополія адвокатури, схвалена зазначеним висновком суду, несправедливо і нетерпимо обмежує право людини на свободу об’єднань (асоціацій) з будь-якими своїми представниками та право на свободу професійних асоціацій юристів, передбачене Конституцією України та міжнародними договорами України.

Вважаємо цей законопроект ганьбою для України, а зазначений висновок Конституційного Суду України – ганьбою для українского судочинства. Адже схвалений судом законопроект не відповідає частині першій статті 157 Конституції України, відповідно до якої, Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

Право кожної людини на свободу об’єднань (асоціацій), в тому числі зі своїми представниками в суді, в тому числі право юристів на свободу професійних об’єднань (асоціацій), з яким несумісне примусове створення Українською державою псевдо-«незалежної» адвокатської монополії, гарантоване статтею 36 Конституції України, статтею 20 Загальної декларації прав людини, статтею 22 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, статтею 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Як вже заявляв Інститут душевної релігії у відкритому листі від 21.11.2015 р., віруючі в найвищу цінність людини переконані, що кожна людина має природне право без спеціальних дозволів з боку держави, корпорацій, інших професійних, освітніх чи моральних авторитетів прийти як повноцінний учасник у кожну сферу суспільного життя, в тому числі, у кожну професію, кожен вид громадської та релігійної діяльності, займатися в цій сфері спочатку простою загальнодоступною діяльністю, а з часом, набираючись знань та досвіду, брати на себе відповідальність за виконання все складніших завдань, що потребують високої майстерності та попередньої історії успіхів. Політика монополізації професій та сфер діяльності, ідеологічного, нормативно-правового, організаційного і фінансового закріплення та подальшого насадження соціальної нерівності в усіх сферах життя українського суспільства суперечить і соціальній доктрині душевної релігії, яка стверджує найвищу та нескінченно рівну цінність кожної людської душі, і природним правам людини, порушуючи принцип верховенства права на користь верховенства законодавства, що суперечить природним правам людини та примусово нав’язує суспільству обов’язки прислужувати авторитету корумпованих еліт, жертовно обслуговувати їхні привілеї та примхи. Ми попереджали і продовжуємо попереджати, що така політика веде до втрати легітимності Української держави.

Ми висловлюємо обурення участю органів державної влади та їх представників, а також окремих інституцій громадянського суспільства та їх лідерів у створенні професійних, громадських та релігійних монополій, зокрема монополії адвокатури, дикістю існуючих законодавчих норм, що закріплюють кастовість та ізоляціонізм, кричущу соціальну нерівність, зокрема нерівність людей перед судом, утвердження несправедливих привілеїв та придушення базових прав людини у критично важливих сферах суспільного життя.

Ми вважаємо, що кожна людина, яка має совість, має чесно визнати, що в Україні існує найжорсткіша нерівність осіб перед судами, обумовлена довірительними відносинами суддів з представниками органів державної влади, непосильно завищеними ставками судового збору та надмірно високою вартістю правової допомоги, що не компенсується вибірковою безкоштовною допомогою.

Адвокатська монополія, закріплена в існуючих правилах кримінального процесу, порушує право людини на асоціацію з будь-якими своїми представниками і встановлює додатковий бар’єр у доступі до правосуддя у вигляді надмірно високої вартості послуг адвокатів.

У свою чергу, надмірно висока вартість послуг адвокатів обумовлена встановленими законом невмотивованими кваліфікаційними умовами будь-якої адвокатської діяльності (спеціальна освіта, 2-х річний стаж роботи у сфері права, кваліфікаційний іспит, платне стажування і безперервне проходження платних курсів підвищення кваліфікації, тощо).

Крім того, законодавством обмежується право на свободу професійних асоціацій юристів, оскільки від всіх юристів для здійснення правозахисної діяльності вимагається бути членами однієї конкретної громадської організації з жорсткими дисциплінарними правилами, що допускають довільне трактування і здирництво лідерами адвокатської монополії “добровільних” платежів різного характеру на користь своїх тіньових схем збагачення.

При цьому всі юридичні особи, не виключаючи громадські організації, дискриміновані в доступі до правосуддя втричі завищеною ставкою судового збору, а також у праві оскаржити неправосудну поведінку судді (скарги до кваліфкомісії подаються тільки через адвоката, який може бути притягнутий до відповідальності за “необгрунтованість” скарги).

Кричущим беззаконням є те, що громадські організації не можуть самостійно здійснювати адвокацію своїх учасників і змушені вдаватися до дорогих послуг адвокатської монополії, що також ускладнює доступ до правосуддя.

Так званою конституційною реформою правосуддя передбачено посилення адвокатської монополії, її поширення практично на всі види судових процесів, що ще більше обмежить свободу асоціацій всіх людей зі своїми представниками і доступ до правосуддя, посилить прірву нерівності людей перед судом в Україні.

Враховуючи викладене, наполегливо закликаємо:

1) Президента України – відкликати протиправний законопроект № 3524, а лідерів депутатських фракцій, груп у Верховній Раді України не підтримувати його;

2) Суддів Конституційного Суду України – в своїх окремих думках висловити незгоду із висновком суду щодо цього законопроекту;

3) Національну асоціацію адвокатів України – не претендувати на монополію;

4) Міждержавні організації, міжнародні та українські правозахисні організації – закликати українську владу до відмови від адвокатської монополії та демократизації правосуддя, відновлення рівності осіб перед судом в Україні.

Голова Інституту душевної релігії Ю. В. Шеляженко

ІНСТИТУТ ДУШЕВНОЇ РЕЛІГІЇ є громадською організацією, повідомлення про утворення якої прийнято наказом Печерського районного управління юстиції у м. Києві від 05.06.2015 р. № 449/01-01-11, мета якої, відповідно до протоколу установчих зборів від 20.05.2015 р.: об'єднання віруючих громадян і священнослужителів душевної релігії (релігійної віри в найвищу цінність людини) для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних інтересів, обумовлених релігійними переконаннями; утвердження світоглядних та моральних цінностей, етики душевної релігії в соціальних відносинах та поведінці людей; дослідження і популяризація соціальної доктрини душевної релігії та суспільного значення релігійного життя віруючих і релігійних організацій душевної релігії; інформаційна та правова підтримка віруючих у реалізації ними права одноособово чи разом з іншими сповідувати душевну релігію, проводити релігійні обряди, відкрито виражати і вільно поширювати свої релігійні переконання, утворювати релігійні організації відповідної віросповідної приналежності, в тому числі релігійні громади без повідомлення органів влади про їх утворення, а також права на заміну альтернативною (невійськовою) службою виконання військового обов'язку, якщо це суперечить релігійним переконанням громадянина, що пройшов обряд благословення Божої настанови людині не брати участь у насильстві, війні та воєнізованих формуваннях і не користуватися зброєю; пропаганда ідеї внесення змін до законодавства України щодо усунення обмежень для груп у складі однієї особи порівняно з групами з 2-10 та більше осіб у праві на заснування як юридичних осіб релігійних та громадських організацій, реалізація права на звернення з відповідними пропозиціями до суб'єктів законодавчої ініціативи; захист від дискримінації за ознакою релігійних переконань віруючих в найвищу цінність людини та від правопорушень на ґрунті ненависті до душевної релігії.

OPEN LETTER
to President of Ukraine Petro Poroshenko, leaders of parliamentary groups and factions in the Verkhovna Rada of Ukraine, the judges of the Constitutional Court of Ukraine, the Ukrainian National Bar Association, intergovernmental organizations, international and Ukrainian human rights defending organizations

At January 22, 2016 the Constitutional Court of Ukraine provide opinion about conformity to the requirements of Articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine on the draft law on amendments to the Constitution of Ukraine about justice #3524, which, inter alia, envisages that "the advocacy" (one monopolistic corporation of lawyers) acts for the provision of professional legal assistance in Ukraine and exclusively "the advocate" represents another person in court, as well as protection from criminal prosecution.

Professional monopoly of "the advocacy" (which means Ukrainian National Bar Association – one monopolistic corporation of lawyers), approved by court opinion, unfairly and intolerable restricts human right to freedom of associations with any representatives and the right to freedom of professional associations of lawyers, such as proclaimed in the Constitution of Ukraine and in the international treaties of Ukraine.

We believe that such bill is a disgrace for Ukraine and such opinion of the Constitutional Court of Ukraine is disgrace to justice. That bill, approved by the court, does not comply with the first paragraph of Article 157 of the Constitution of Ukraine, according to which, the Constitution of Ukraine shall not be amended, if the amendments foresee the abolition or restriction of the rights and freedoms of human and citizen.

The right of everyone to freedom of associations, including to free association with their representatives in the court, also including the right to freedom of lawyers professional associations, which guaranteed by Article 36 of the Constitution of Ukraine, Article 20 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Article 11 of the European Convention on Human Rights, is incompatible with the forced creation of quasi-"independent" monopolistic corporation of lawyers by the Ukrainian government.

As stated by The Institute of Open Religion in the open letter dated November 21, 2015, believers in the supreme value of human claims that every person has a natural right without special permission from the government, corporations, other professional, educational or moral authority come as a full participant in every sphere of public life, including every profession, every kind of social and religious activities, engage in this area at first a simple public activity, and over time, gaining knowledge and experience to assume responsibility for performing all complex tasks that require excellence and previous success stories. The policy of monopolizing professional occupations and social areas, ideological, legal, organizational and financial monopolisation and further imposition of social inequality in all spheres of Ukrainian society is violate the social doctrine of open religion, which claims the highest and infinitely equal worth of every human soul, and so violate natural human rights, violate the rule of law in benefit to rule of legislation contradictory to the natural rights of human and forcibly imposes society to serve the corrupt elites, sacrificially respect their privileges and whims. We have warned and continue to warn that this policy leads to loss of legitimacy of the Ukrainian state.

We express our indignation to public authorities and their representatives, as well as some civil society institutions and their leaders involving to create professional, civic and religious monopolies, including the monopoly of “the advocacy”, existing savage legislation that reinforces tribalism and isolationism, social inequality, including inequality of people at court, strengthening the unjust privileges and the suppression of basic human rights in the critical areas of public life.

We believe that every person which has a conscience must honestly admit that Ukraine has the most stringent inequality of people before the courts due to closest relations of judges with representatives of public authorities, prohibitively inflated rates court fees and excessively high cost of legal assistance, which is not compensated by selective free legal assistance.

Professional monopoly of one corporation of lawyers ("the advocacy"), enshrined in the existing rules of criminal procedure, violate human right to free association with any representatives and establishes an additional barrier to access to justice due to to excessively high cost of legal services.

The excessively high cost of legal services is consequence of stated by law unmotivated qualification terms of participating in "the advocacy" (law degree, 2 years of experience in the field of law, qualifying examination, paid internships and continuous passage of paid training courses, etc.).

In addition, the law restricts freedom of professional associations of lawyers, because all lawyers for legal practice must be members of one corporation of lawyers, "the advocacy" (which means Ukrainian National Bar Association), a particular monopolistic professional organization with strict disciplinary rules, allowing arbitrary interpretation and extortion by leaders of "the advocacy" monopoly different pseudo-"voluntary" payments in favor of their shady schemes of enrichment.

Moreover, all legal entities, including non-governmental organizations, discriminated in access to justice by three times overpriced rate of court fee and have no right to direct appeal against the unjust behavior of the judge (complaint to the qualification commission of judges must be submitted only through a "advocate" who can be punished for "unreasoned" complaints).

It's a egregious lawlessness that NGOs can't independently carry out advocacy, can't independently and effectice defend human rights, and are forced to resort to expensive services of "the advocacy" professional monopolistic corporation of lawyers, and that certainly complicates access to justice.

So-called constitutional reform of justice in Ukraine strengthening monopoly of "the advocacy" professional monopolistic corporation of lawyers in all kinds of legal proceedings, which more unjust restricts the freedom of association of all people with their representatives and restricts access to justice, strengthen the chasm of inequality of people before a court in Ukraine.

Considering the above, we urge:

1) the President of Ukraine – to withdraw the illegal bill number 3524, and the leaders of parliamentary factions and groups in the Verkhovna Rada of Ukraine did not support this bill;

2) Judges of the Constitutional Court of Ukraine – in his dissenting opinion to express disagreement with the conclusion of the Court on this bill;

3) Ukrainian National Bar Association – does not claim a monopoly;

4) intergovernmental organizations, international and Ukrainian human rights defending organizations – to urge the Ukrainian authorities to abandon "the advocacy" monopoly in legal profession and bring people more fair justice, restore equality of persons before the court in Ukraine.

Head of the Institute of Open Religion Yuriy Sheliazhenko

INSTITUTE OF OPEN RELIGION is a non-governmental organization, notification about foundation of which is accepted by decree of the Pechersk district department of justice in the Kyiv city #449/01-01-11 at June 6, 2015, as stated in protocol on foundation at constituent meeting at May 20, 2015, which have the next mission: association of believers and clergy of open religion (open-soul religion, religious faith in the supreme value of human) to implement and protect the rights and freedoms, realise their public interest due to religious beliefs; statement of views and moral values, ethics of open religion in social relations and behavior; research and promotion of the social doctrine of open religion and public importance of religious life of believers and religious organizations of open religion; informational and legal support of believers in realizing their right alone or together with others to practice open religion, to conduct religious ceremonies, openly to express and freely disseminate their religious beliefs, to form relevant religious organizations, including religious communities without notifying the authorities of their formation and the right to replace by alternative (non-military) service of military duty if it is contrary to the religious beliefs of a citizen, held ritual blessing of God to man instructions not to engage in violence, war and paramilitary units and not to use weapons; promotion of the idea of amending the law of Ukraine on removing restrictions for groups of one person compared with groups of 2-10 or more persons in the right to establish religious and other non-governmental organizations as legal entities, the implementation of the right to appeal to the relevant subjects of legislative proposals initiative; protection from discrimination of believers in the supreme value of human and from hate crimes against open religion.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту Украины П. А. Порошенко, лидерам депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины, судьям Конституционного Суда Украины, Национальной ассоциации адвокатов Украины, межгосударственным организациям, международным и украинским правозащитным организациям

22 января 2016 года Конституционный Суд Украины признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно правосудия № 3524, который, в частности, предполагает, что для оказания профессиональной юридической помощи в Украине действует адвокатура и исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, а также защиту от уголовного обвинения.

Монополия адвокатуры, одобренная этим заключением суда, несправедливо и нетерпимо ограничивает право человека на свободу объединений (ассоциаций) с любыми своими представителями и право на свободу профессиональных ассоциаций юристов, предусмотренное Конституцией Украины и международными договорами Украины.

Считаем этот законопроект позором для Украины, а упомянутое заключение Конституционного Суда Украины – позором для украинского правосудия. Ведь одобренный судом законопроект не соответствует части первой статьи 157 Конституции Украины, согласно которой, Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина.

Право каждого человека на свободу объединений (ассоциаций), в том числе со своими представителями в суде, в том числе право юристов на свободу профессиональных объединений (ассоциаций), с которым несовместимо принудительное создание Украинским государством псевдо-«независимой» адвокатской монополии, гарантировано статьей 36 Конституции Украины, статьей 20 Всеобщей декларации прав человека, статьей 22 Международного пакта о гражданских и политических правах, статьей 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Как уже заявлял Институт душевной религии в открытом письме от 21.11.2015 г.., верующие в наивысшую ценность человека убеждены, что каждый человек имеет естественное право без специальных разрешений со стороны государства, корпораций, других профессиональных, образовательных или моральных авторитетов прийти как полноценный участник в каждую сферу общественной жизни, в том числе, в каждую профессию, каждый вид общественной и религиозной деятельности, заниматься в этой сфере сначала простой общедоступной деятельностью, а со временем, набираясь знаний и опыта, брать на себя ответственность за выполнение все более сложных задач, требующих высокого мастерства и предшествующей истории успехов. Политика монополизации профессий и сфер деятельности, идеологического, нормативно-правового, организационного и финансового закрепления и дальнейшего насаждения социального неравенства во всех сферах жизни украинского общества противоречит и социальной доктрине душевной религии, утверждающей наивысшую и бесконечно равную ценность каждой человеческой души, и естественным правам человека, нарушает принцип верховенства права в пользу верховенства законодательства, противоречит естественным правам человека и принудительно навязывает обществу обязанности прислуживать авторитету коррумпированных элит, жертвенно обслуживать их привилегии и прихоти. Мы предупреждали и продолжаем предупреждать, что такая политика ведет к потере легитимности Украинского государства.

Мы выражаем возмущение участием органов государственной власти и их представителей, а также отдельных институтов гражданского общества и их лидеров в создании профессиональных, общественных и религиозных монополий, в частности – монополии адвокатуры, дикостью существующих законодательных норм, закрепляющих кастовость и изоляционизм, вопиющее социальное неравенство, в частности – неравенство людей перед судом, навязывание несправедливых привилегий и подавление базовых прав человека в критически важных сферах общественной жизни.

Мы считаем, что каждый человек, имеющий совесть, должен честно признать, что в Украине существует жесткое неравенство лиц перед судами, обусловленное доверительными отношениями судей с представителями органов государственной власти, непосильно завышенными ставками судебного сбора и чрезмерно высокой стоимостью правовой помощи, которая не компенсируется избирательной бесплатной помощью.

Адвокатская монополия, закрепленная в существующих правилах уголовного процесса, нарушает право человека на ассоциацию с любыми своими представителями и устанавливает дополнительный барьер в доступе к правосудию в виде чрезмерно высокой стоимости услуг адвокатов.

В свою очередь, чрезмерно высокая стоимость услуг адвокатов обусловлена установленными законом немотивированными квалификационными условиями любой адвокатской деятельности (специальное образование, 2-х летний стаж работы в сфере права, квалификационный экзамен, платная стажировка и непрерывное прохождение платных курсов повышения квалификации и так далее).

Кроме того, законодательством ограничивается право на свободу профессиональных ассоциаций юристов, поскольку от всех юристов для осуществления правозащитной деятельности требуется быть членами одной конкретной общественной организации с жесткими дисциплинарными правилами, допускающими произвольную трактовку и вымогательство лидерами адвокатской монополии "добровольных" платежей различного характера в пользу своих теневых схем обогащения.

При этом все юридические лица, не исключая общественные организации, дискриминированы в доступе к правосудию втрое завышенной ставкой судебного сбора, а также в праве обжаловать неправосудное поведение судьи (жалобы в квалификационную комиссию подаются только через адвоката, который может быть привлечен к ответственности за "необоснованность" жалобы ).

Вопиющим беззаконием является то, что общественные организации не могут самостоятельно осуществлять адвокацию своих участников и вынуждены прибегать к дорогостоящим услугам адвокатской монополии, что также затрудняет доступ к правосудию.

Так называемой конституционной реформой правосудия предусмотрено усиление адвокатской монополии, ее распространение практически на все виды судебных производств, что еще больше ограничит свободу ассоциаций всех людей со своими представителями и доступ к правосудию, усилит пропасть неравенства людей перед судом в Украине.

Учитывая изложенное, настойчиво призываем:

1) Президента Украины – отозвать противоправный законопроект № 3524, а лидеров депутатских фракций, групп в Верховной Раде Украины не поддерживать его;

2) Судей Конституционного Суда Украины – в своих особых мнениях выразить несогласие с заключением суда по этому законопроекту;

3) Национальную ассоциацию адвокатов Украины – не претендовать на монополию;

4) Межгосударственные организации, международные и украинские правозащитные организации – призвать украинские власти к отказу от адвокатской монополии и к демократизации правосудия, к восстановлению равенства всех лиц перед судом в Украине.

Председатель Института открытой религии Ю. В. Шеляженко

ИНСТИТУТ ОТКРЫТОЙ РЕЛИГИИ является общественной организацией, сообщение об учреждении которой принято приказом Печерского районного управления юстиции в г. Киеве от 05.06.2015 г. № 449/01-01-11, цель которой, согласно протоколу учредительного собрания от 20.05.2015 г.: объединение верующих граждан и священнослужителей открытой религии (религии открытой души, религиозной веры в наивысшую ценность человека) для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения общественных интересов, обусловленных религиозными убеждениями; утверждения мировоззренческих и нравственных ценностей, этики открытой религии в социальных отношениях и поведении людей; исследование и популяризация социальной доктрины открытой религии, общественного значения религиозной жизни верующих и религиозных организаций открытой религии; информационная и правовая поддержка верующих в реализации ими права единолично или вместе с другими исповедовать открытую религию, проводить религиозные обряды, открыто выражать и свободно распространять свои религиозные убеждения, образовывать религиозные организации соответствующей вероисповедной направленности, в том числе религиозные общины без уведомления органов власти об их образовании, а также права на замену альтернативной (невоенной) службой исполнения воинской обязанности, если это противоречит религиозным убеждениям гражданина, прошедшего обряд благословения Божьего наставления человеку не участвовать в насилии, войне и военизированных формированиях и не пользоваться оружием; пропаганда идеи внесения изменений в законодательство Украины с целью устранения ограничений для групп в составе одного человека по сравнению с группами из 2-10 и более человек в праве на учреждение как юридических лиц религиозных и общественных организаций, реализация права на обращение с соответствующими предложениями к субъектам законодательной инициативы; защита от дискриминации по признаку религиозных убеждений верующих в наивысшую ценность человека и от правонарушений на почве ненависти к открытой религии.