Геть брехливих депутатів та урядовців!

Як зробити українську демократію антикрихкою, а правосуддя чесним? Роздуми про дострокові парламентські вибори, прецедентне право, багатство націй, а також необхідність оновлення політичної, правової, економічної культури.

Читайте також статтю “Оновлення влади” в газеті “Правдошукач”.

zelensky-dissolves-parliament

Рік Радості 2019 Year of Joy

Joy

Soul Society of Universe proclaims 2019 Joy Year.

Prayer for Joy Year
I own Open Religion. One Soul gives joy. Ideal desires became true. Life is spread, all good come together. I see infinity onwards. Human is the creator of own inspiration, life by own reason, happiness in good will. The energy of knowledge is renewing. Honesty drives movement. Peace empower accordance. Soul Society becomes the space of pleasure. A blank page is full of possibilities. Faith makes miracles, achieves perfection. I accept surprising revelations. I enjoy conversation with God. I bow to every Human. I believe in Oneself.

Joy Year Goals
Affirming supreme value of human to realize God’s will, in 2019 Joy Year Soul Society of Universe recommends believers to guide life with the next goals: to fulfill desires, to spread love, and to create inspiration.

1. Fulfilling desires
Enjoy self-belief. Wish the best. Aspire happiness. Find the truth in the heart. Reveal the desired miracle.

2. Spreading love
Enjoy self-confidence. Passionately self-develop. Admit engagement. Give the given. Rejoice in generosity. Extend possibilities. Allow the impossible. Reconcile powers. Approach the truth. Make the God own alter ego. Unite all souls.

3. Creating inspiration
Enjoy self-ownership. Move the world by the Soul force. Keep infinity unfinished. Liberate the past, the present and the future. Clear the way from barriers. In solidarity with every human embrace the truth. Find inexhaustibility. Induce sincere delight. Be better, attain the best life.

2019 рік Душевна Спільнота Всесвіту оголосила Роком Радості.

Молитва за Рік Радості
Щиро сповідую душевну релігію. Одна душа дарує радість. Здійснюються ідеальні бажання. Поширюється любов, об’єднується добро. Бачу нескінченність попереду. Людина творець власного натхнення, життя своїм розумом, щастя у добрій волі. Оновлюється енергія знання. Чесність спрямовує рух. Мир посилює згоду. Душевна спільнота стає простором насолоди. Чистий аркуш сповнений можливостей. Віра вершить дива, досягає досконалості. Приймаю несподівані одкровення. Радію спілкуванню з Богом. Вклоняюся кожній людині. Вірую в себе!

Цілі та орієнтири Року Радості
Утверджуючи найвищу цінність людини і цим реалізуючи волю Бога, у 2019 Році Радості Душевна Спільнота Всесвіту пропонує віруючим керуватися такими цілями та орієнтирами: здійснювати бажання, поширювати любов, творити натхнення.

1. Здійснювати бажання
Радіти вірі в себе. Бажати добра. Прагнути щастя. Знайти правду в серці. Явити бажане диво.

2. Поширювати любов
Радіти вірності собі. Пристрасно розвиватися. Зізнатися у спрямованості. Віддати даність. Насолоджуватися щедрістю. Вичерпувати можливості. Дозволяти неймовірне. Примирити потяги. Наблизитись до істини. Споріднитися з Богом. Об’єднати душі.

3. Творити натхнення
Радіти володінню собою. Рухати світ душевною силою. Залишати нескінченність незакінченою. Звільнити минуле, теперішнє та майбутнє. Очистити шлях від перешкод. В солідарності з кожною людиною обняти істину. Знайти невичерпність. Викликати щире захоплення. Бути краще, прагнути кращого буття.

За мир в усьому світі!

Світанок розсвітає, спокійно у душі.
А промінь сонця сяє, зігріти всіх спішить.

Приспів (2):
За мир в усьому світі сміливо виступай!
Розпалювати війни нікому не давай!

Озлобленість навколо, шукають ворогів.
А ти світись любов’ю, висміюй всякий гнів.

Приспів.

Надвечорі невтомно всю зброю прокляни,
І запроси знайомих в майбутнє без війни.

Приспів.

Під зорями кохайся, продовжуй рід людський.
Нелюбих не лякайся, гнобити їх не смій.

Приспів.

Хай голос твій почують: кажи, що ти за мир.
Хай дурні ігнорують або стають людьми.

Приспів.

Коли безумці твердять, немов життя – це бій,
Дай вмерти культу смерті, дай жити всім й собі.

Приспів (2).

Про що ми думали 5 років тому?

Хай ці рядки поетів революції завжди нагадують нам, що не можна робити дурниці у відчаї. Подумай, перш ніж робити! First Think, Then Act!

podumaj

На майдані коло церкви революція іде (Тичина, 1919)

Коло вогню в вагоні збились і мруть голодні втікачі (Тичина, 1924)

Вставай! Мила моя, вставай! (Вакарчук, 2004)

Золото замість тата, замість мами – глуха стіна (Вакарчук, 2006)

Давай, браток – все залежить від тебе! Вчи історію. Готуй революцію (Жадан, 2013)

Пахне випаленим пшеничним полем (Жадан, 2016)

У мене більше немає дому, у мене є лише пам’ять (Жадан, 2017)

Economic, Social and Cultural Rights in Ukraine. Економічні, соціальні і культурні права в Україні

Economic, Social and Cultural Rights in Ukraine

The submission “Ukraine: problems with implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” is prepared by the Coalition for Personal Autonomy to help the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights to compose “list of issues prior to reporting” (LOIPR), the response to which will constitute Ukraine’s report under article 16 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Submission is published in the UN OHCHR database (country section Ukraine, document Info from Civil Society Organizations: Coalition for Personal Autonomy).

Повідомлення “Україна: проблеми із реалізацією Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права” підготовлене Коаліцією за особисту автономію на допомогу Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав у розробці “списку питань для доповіді за спрощеною процедурою” (LOIPR), відповіді на які складатимуть доповідь України відповідно до статті 16 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. Повідомлення опубліковане англійською мовою у базі даних УВКПЛ ООН (розділ Ukraine, документ Info from Civil Society Organizations: Coalition for Personal Autonomy).

Ukraine: problems with implementation of the ICESCR

The submission covers near hundred problems with implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights with special attention to the problems of: human rights crisis and oppression of personal autonomy in Ukraine; lack of legal safeguards to protect rights guaranteed by the Covenant; lack of legal information and public dialogue on human rights issues; militarization of Ukrainian economy, society, culture, repressions against pacifists and conscientious objectors; unfair distribution of public goods; problems with the registration of religious organizations and discrimination of small religious groups; lack of access to higher education for prisoners and unemployment after serving a sentence; arbitrary deprivation of access to the profession of lawyer and threats of the monopoly of the Bar; poverty among working people; decline of patient autonomy in the mental health system; deprivation of language autonomy; governmental attacks on academic freedom, problems of financing and monopolistic assessment of the scientific research.

Економічні, соціальні і культурні права в Україні

Повідомлення охоплює близько сотні проблем із реалізацією Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. Особлива увага приділяється таким проблемам: кризова ситуація з дотриманням прав людини і придушення особистої автономії; брак правових гарантій та механізмів реалізації передбачених Пактом прав; брак правової інформації та публічного діалогу з питань прав людини; мілітаризація української економіки, суспільства, культури, переслідування пацифістів та сумлінних відмовників від військової служби; несправедливий розподіл суспільних благ; проблеми з реєстрацією релігійних організацій та дискримінація малих релігійних груп; брак доступу до вищої освіти ув’язнених та проблеми із працевлаштуванням після відбуття покарання; свавільне позбавлення доступу до професії юриста і загрози монополії адвокатури; бідність серед працюючих; ігнорування автономії пацієнта у системі охорони психічного здоров’я; позбавлення мовної автономії; урядовий наступ на академічну свободу, недостатнє фінансування та монополістичне оцінювання наукових досліджень.

Україна – чистий аркуш: суспільний договір вільних творців

chystyarkush

Ми, вільні творці,

усвідомлюючи відповідальність перед собою за те, щоб прийняти як є та залишити кращим цей цілісний чистий аркуш (далі – Україна), кожна частина якого дорівнює цілому, не додаючи і не прибираючи жодного слова без творчої необхідності,

домовилися разом творити Україну за наступними принципами.

1. Особистість: один творець вільний бути джерелом цілісної України.

2. Розумність: творець мислить, в результаті Україна існує.

3. Автономія: творець живе за власними законами – творить власні права, формуючи свою свободу; творить власні обов’язки, беручи на себе відповідальність.

4. Мир: творці дотримуються законів один одного, задуманих як закони України, вільної від конфліктів.

5. Суверенітет: вся влада над творцем належить творцю.

6. Справедливість: щоб творити мир, творець бере на себе відповідальність за тих, хто відмовляється від відповідальності, та приймає владу над тими, хто втрачає владу над собою.

7. Рівність: усі творці створюють бачення творця один в одному.

Під цією конституцією чистого аркуша нашим спільним підписом вільних творців служить чистий аркуш:

____________________________________ (Україна)

Правове звільнення: розвиток автономії, подолання системної нерівності

Legal Empowerment: Promoting Autonomy, Avoiding Institutional Inequality. Presentation delivered by Yurii Sheliazhenko, head of NGO Autonomous Advocacy, at the international conference “Redesigning Justice: Promoting civil rights, trust and fairness” at Keble College, Oxford, UK.

Правове звільнення: розвиток автономії, подолання системної нерівності. Переклад з англійської презентації, яку представив Юрій Шеляженко, голова ГО “Автономна Адвокатура”, на міжнародній конференції “Переустрій законності: утвердження громадянських прав, довіри та чесності” в Кейбл Коледжі (Оксфорд, Велика Британія).

Ранок у Оксфорді

1 березня день віри в себе

devise

Чарівна тиша, ти права.
Рішучий голос, ти почутий.
У себе вір, без коливань
Кохай і домагайся суті.
Ти можеш зрозуміти все,
Ти будеш володіти світом.
Не полінуйся роздивитись
У вічності своє лице.

Joint Report on Violations of Personal Autonomy Human Rights in Ukraine. Особиста автономія: українська правова перспектива

Права людини понад усе!

Спільна доповідь про порушення прав людини на особисту автономію в Україні, проект конституційної реформи і листи президенту та депутатам

Спільна доповідь про порушення прав людини на особисту автономію в Україні, присвячена пригнобленню особистої автономії та нехтуванню правами людини в Україні, підготовлена Автономною Адвокатурою, Українською Радою Вільнодумців і Віруючих та Інститутом душевної релігії у березні 2017 р. для спільного подання до робочої групи з Універсального періодичного огляду України у Раді ООН з прав людини (третій цикл, 28-а сесія, планована дата УПО 15 листопада 2017 року) та доповнена в липні 2017 р. через швидке погіршення ситуації з правами людини в Україні.

Основні проблеми, виявлені в Україні: війна, бідність, безкарність більшості злочинів проти особи, велика рідкість застосування прав людини в судовій практиці, економічні бар’єри у доступі до правосуддя, авторитарні практики, шкідливі для національних, культурних, релігійних та незгодних меншин, придушення свободи слова, державні політики порушення приватності та прав власності, хижацький монополізм та елітизм.

Основні пропозиції для України: внести поправки в Конституцію України для визнання універсальної невідчужуваної природи та автономного значення прав людини; зменшити чи скасувати судові збори в типових випадках порушень прав людини, особливо силовиками і чиновниками; дозволити юристам розвивати плюралізм правових позицій та створювати альтернативні незалежні адвокатські об’єднання без примусового членства в Національній асоціації адвокатів України; припинити блокування соціальних мереж; припинити примушувати людей та засоби масової інформації використовувати українську мову шляхом тиску; припинити диктувати релігійним організаціям, як їм поклонятися і управлятися, виконати зобов’язання України, зазначені у §§ 86-91 рішення Європейського суду з прав людини у справі “Свято-Михайлівська Парафія проти України (№ 77703/01 від 14 червня 2007 року); припинити втягнення людей у агресивну війну, не дискримінувати пацифістів, виконати зобов’язання, зазначені в резолюції Комітету ООН з прав людини №CCPR/C/UKR/CO/7 від 22 серпня 2013 року, зокрема, зупинити насильство проти меншин та незгодних, забезпечити право на відмову від військової служби з мотивів сумління на недискримінаційній основі; припинити цензуру електронних петицій; дозволити людям брати участь у інклюзивному публічному діалозі.

До спільної доповіді додано проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо особистої автономії, справедливості та верховенства права)”, розроблений Автономною Адвокатурою, та копії листів з проханням внести цей законопроект, адресованих Президенту України П.О. Порошенку, голові Верховної Ради України А.В. Парубію, керівництву всіх депутатських фракцій і груп та профільних комітетів парламенту.

Letters, advocating personal autonomy

Joint Report on Violations of Personal Autonomy Human Rights in Ukraine

Joint Report on Violations of Personal Autonomy Human Rights in Ukraine about oppression of personal autonomy, neglect of human rights in Ukraine is prepared by Autonomous Advocacy, Ukrainian Council of Freethinkers and Believers, and Institute of Open Religion in March 2017 for Joint Submission to the Universal Periodic Review of Ukraine (Third Cycle, 28th session, scheduled on 15 November 2017) in United Nations Human Rights Council, and amended in July 2017 due to swift degradation of situation with human rights in Ukraine.

Key problems, revealed in Ukraine, are: war, poverty, impunity of the most crimes against person, poor implementation of human rights in judicial practice, economic barriers in access to justice, authoritarian practices harmful for national, cultural, religious and dissenting minorities, oppression of free speech, violations of privacy and property rights by state policies, predatory monopolism and elitism.

Key measures, proposed to Ukraine, are: to amend Constitution of Ukraine, recognizing universal unalienable nature and autonomous meaning of human rights; to reduce court fees in typical cases of human rights violation, especially by officials and law enforcers; allow lawyers to develop pluralism of legal opinions and create alternative independent bar associations without coercive membership in Ukrainian National Bar Association; stop blocking social networks; stop force people and media to use Ukrainian language by violence; stop dictate religious organizations how to worship and manage, comply obligations, noted in §§ 86-91 of judgment of European Court of Human Rights in the case of Svyato-Mykhaylivska Parafiya v. Ukraine (No. 77703/01 by 14 June 2007); stop involve people to aggressive war, don’t discriminate pacifists, comply obligations, noted in UN Human Rights Committee Resolution No. CCPR/C/UKR/CO/7 by 22 August 2013, especially stop violence against minorities and dissenters, provide right to conscientious objection on non-discriminative basis; stop censorship of online petitions; allow people to participate in inclusive public dialogue.

P.S. The obvious truth about economic barriers in access to justice in Ukraine! Minimal court fee in Ukraine is 640 hryvnias. But only for 585 hryvnias we sent 34 letters around the world with a report on overpriced court fees in Ukraine.

Правда каже сама за себе: економічні бар’єри у доступі до правосуддя в Україні існують. Мінімальний судовий збір в Україні 640 гривень. А розіслати 34 листи по всьому світу з доповіддю про завищені судові збори в Україні коштує всього 585 гривень.

Joint Report on Violations of Personal Autonomy Human Rights in Ukraine

Economic barriers in access to justice in Ukraine

P.P.S. Рада ООН з прав людини оприлюднила доповіді стейкхолдерів універсального періодичного огляду по Україні, в т.ч. Спільну доповідь про порушення прав людини на особисту автономію в Україні, та сумарну доповідь, куди увійшло наше зауваження про економічні бар’єри у доступі до правосуддя.

UN-UPR-AA1